14 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kpmlflagg1Landsmøtet i Kommunistisk plattform slog fast at den økonomiske krisa nå for alvor har nådd Noreg. Nedleggingar, oppseiingar og raskt stigande arbeidsløyse er mellom dei mest synbare resultata.

Berre å kjempa imot åtak og forverringar er ikkje nok. Det er òg naudsynt med eit revolusjonært og sosialistisk perspektiv.

Medan kapitalismen syner seg ute av stand til anna enn å bryta ned og øydeleggje liva våre, ser me ei sterkt svekka venstresida i Noreg og over heile Europa – som heilt har slutta tala om sosialisme.

Sokalla venstreradikale organisasjonar si tenkning går i stadig mindre grad utanom dei ideologiske råmene og dei vedtekne sanningane i det borgarlege samfunnet. Dei tradisjonelle «venstrepartia» tapar då og oppslutning både i påverknadskraft, medlemstal og val.

«Det gjeld for kommunistar og revolusjonære å utfordra dei vedtekne sanningane og syna vegen fram mot sosialismen på vegen til det klasselause kommunistiske samfunnet», heiter det mellom anna i den politiske og organisatoriske landsmøtemeldinga som vart drøfta av delegatane.

Landsmøtet slo fast at organisasjonen er på rett kurs og vinn innpass hjå nye folk fleire stader i landet. Men han er framleis liten og treng å styrke og synleggjere seg på ei rekke områder, særskilt i høve til arbeidarklassen og i den faglige kampen.

Gode drøftingar og analyser vitna om høg politisk og ideologisk einskap. Det gjaldt òg ved vala av kameratar til leiande tillitsverv i organisasjonen.

Landsmøtet vedtok desse politiske fråsegnene:

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre