23 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Tron Øgrim har sendt et

«ÅPENT BREV TIL REVOLUSJON OG TJEN FOLKET OM VENSTRESIDA, RV, SV OG VALGET»

Svarene våre følger nedenfor (framhevet i blått).

Aller først et par innledende og oppklarende kommentarer for leseren:
Ettersom TØ kritiserer to organisasjoner under ett, uten at det framgår hvilken organisasjon han til enhver tid utfordrer, blir utgangspunktet en smule uryddig. I stor grad må leserne gjette seg til hvilke deler av kritikken som er retta til Tjen Folket og hvilke deler som er retta til Revolusjon.
Brevet fra TØ skaper inntrykk av at Revolusjon har holdninger  og ikke minst en praksis  som ikke samsvarer med virkeligheten. Vi tar punktene fra TØ i rekkefølge, og har klippet bort noen deler av hans opprinnelige tekst for at det hele ikke skal bli umåtelig laaaangt (advarsel: det er likevel et langt stykke).

ØGRIM skriver:
Kjære kammerater:
Jeg legger merke til at dere har sendt ut oppsummeringer av valget, som til tross for de politiske motsetningene mellom dere er nokså like.

SVAR: Det Øgrim viser til er en kort valgkommentar i vårt nettmagasin som ikke på noe vis utgir seg for å være noen uttømmende analyse av valget (eller av RV).


Øgrim:
1) Når det gjelder holdninga til DNA og SV, er dere enige - og jeg er enig med dere - fordi vi faktisk har et FELLES syn på situasjonen:

---klipp----

SVAR: Her er vi altså tilsynelatende ett hundre prosent enige.

Øgrim:

2) Dere har en nokså lik kritikk av RV åsså. La meg si at jeg har åsså kritikk av RV. Det er trekk i RVs utvikling jeg ikke nødvendigvis er enig i. Og det er ingen tvil om at RV har svakheter og gjør feil. Mitt poeng er altså ikke å forsvare RV som et på alle måter feilfritt prosjekt.

3) Dere kritiserer valgkampen.
Dette kan vi sjølsagt diskutere. Kanskje gjorde RV viktige feil i valgkampen som førte til et dårligere resultat.

SVAR: Det vi kritiserte var flørtinga med SVs venstrefløy , særlig regissert gjennom avisa Klassekampen. Valgkampen ellers har vi ikke uttrykt noen spesiell mening om, men registrerer at mange aktivister har gjort en god jobb.

ØGRIM: Jeg vil likevel minne om at RV blei utelukka av en høyrevridd kapitalist av en fjernsynssjef - noe som bredt blei oppfatta som politisk sensur, og som vel tyder på at bl.a,. denne kringkastinssjefen fant noe hos RV han ønska IKKE skulle få komme fram til velgera? Jeg syns at i ei valgoppsummering hadde det vært politisk riktig av dere å MINNE om denne politiske sensuren av RV, som en viktig TENDENS; uansett deres uenighet med RV.

Det hadde åsså vært en måte å uttrykke kammeratslig solidaritet med folk i RV, som står dere politisk nær, når dere ellers kritiserer RV svært skarpt.

SVAR: Her tar vi gjerne sjølkritikk. Kommentaren burde ha hatt med en henvisning til mediaboikotten, sjøl om borgerlig boikott knapt er overraskende når opprørske bevegelser stiller til valg.

Øgrim: Jeg vil åsså minne dere om tendensen til at SV i dette valget trakk til seg veldig mange folk som oppfatta seg som radikalere, sosialister, tilmed revolusjonære, nettopp fordi de oppfatta SV som et MULIG alternativ ved dette valget.

Kritikken av sider av RVs valgkamp kan være helt eller delvis riktig. Men bør ikke ei materialistisk oppsummering åsså ta hensyn til det forholdet at SV hadde ekstrem politisk medvind, og at det ville gjøre framgang i stemmetall for et mye mindre alternativ til venstre vanskeligere, uansett?

SVAR: Spørsmålet er om ikke deler av RV sjøl, og særlig "venstresidas dagsavis", bidro til å skape denne medvinden og denne stemninga. (Vi minner f.eks. om at visse deler av RV i lang tid har messet om nærmere samarbeid med SV.)


ØGRIM: Jeg henviser dere, til ettertanke, til de kraftige tilbakeslaga de to "bittesmå" venstrealternativene til SV fikk i dette valget: NKP og Miljøpartiet De Grønne. (Jeg mener at det er klart at MdG, med sin klare NATO-motstand, nå i hovedsak ER et venstrealternativ til SV.)

Altså: Sjøl om dere mener at kritikken deres av RVs valgkamp i all hovedsak var riktig: Er dere fullstendig uenige i at det åsså var objektive årsaker til RVs problemer i dette valget? Og burde ikke disse sakene, i forsøk på analyser fra kammerater som regner seg som marxister, åsså vært nevnt?

SVAR: Dette er vel allerede besvart ovenfor. Sjølsagt fantes det objektive årsaker, men de ble forsterka av ei linje for faktisk forsoning med "det andre venstrepartiet".

ØGRIM:
4) Dere beskriver RV som et trotskistisk (eller trotskistisk dominert) parti.

SVAR: Her har Øgrim enten lest vrangvillig, eller så har vi ikke vært tydelige nok. Vi kritiserte "profileringa av RV som et trotiskistisk-sosialdemokratisk PARTI istedenfor som en revolusjonær FRONT av venstrekrefter".
Her burde muligens de avgjørende begrepene parti og front vært utheva særskilt (som over), sånn at dette poenget ikke var til å misforstå.

At RV utvikler seg teoretisk og ideologisk i ei retning som trotskistene kan si seg fornøyd med, er ei side av saka. Vår hovedbekymring har vært og er RV som PARTIprosjekt, fordi dette (enten trotskister, sosialdemokrater, maoister eller ML-ere måtte bli "vinnerne") er dødens forgård for RV som revolusjonær front/allianse.

ØGRIM: Jeg skal ikke stille spørsmålet om hvorfor dere da oppfordra folk til å STEMME på et trotskistisk parti - fordi jeg syns det var et fornuftig ogt ikke-sekterisk standpunkt at dere faktisk oppfordra til å støtte RV ved valget.
Men jeg vil få minne dere om noen forhold som dere sikkert egentlig kjenner til:
+ Aslak Sira Myhre, leder av RV og 1, kandidat i Oslo, er ikke trotskist.
+ Torstein Dahle, førstekandidat i Hordaland, er ikke trotskist.
+ Et svært stort flertall av RVs medlemmer, deriblant jeg som skriver til dere nå, er ikke trotskister.

Jeg kan si for meg sjøl og folk som mener omtrent det samme som meg, at vi vil gå ut av RV dersom det noen gang blir trotskistisk. Jeg veit svært godt hva trotskisme er og hva jeg er uenig med ideologisk skolerte, dogmatisk konsekvente trotskister om.

---klipp----

Jeg har vært innom nettsidene deres, og merka meg uttalte ønsker om å få til diskusjoner med andre kommunister. Ser dere ikke det sekteriske i å begynne med å anklage de folka dere ønsker å diskutere med, for å være trotskister - eller for dumme til å skjønne at de er med i et trotskistisk (trotskistisk dominert) parti?

SVAR: Svaret på dette gir seg vel sjøl av det som alt er sagt. Da er noen av oss i Revolusjon minst like "dumme", og har vært det i årevis gjennom medlemskap i RV.
Vi er helt sikre på at kommunister i RV er i stand til å skille mellom vår analyse av tendenser og utviklingstrekk i RV på den ene sida og vår holdning til de mange revolusjonære RV-medlemmene på den andre. (Omtrent som når klassebevisste LO-medlemmer ikke føler seg det minste fornærma når vi sier at LO-apparatet står for ei borgerlig klassesamarbeidslinje. De er helt enige og de slåss imot klassesamarbeidspolitikken!)

ØGRIM: Når det gjelder RVs POLITIKK:
+ Fins det noe i RVs PROGRAMMER eller VEDTAK som er "trotskistisk"?
Jeg gjentar at jeg mener jeg har greie på trotskistisk teori og politikk. Jeg finner ikkeno!

SVAR: Da må du leite bedre, Øgrim. At RV programmatisk utvikler seg mer og mer i trotskistisk retning for hvert landsmøte, sjøl om det ikke går så fort som trottene ønsker, er relativt åpenbart.

Det er riktig at det opprinnelig bortimot heltrotskistiske forslaget til nytt prinsipprogram for RV blei sterkt modifisert på siste landsmøte. Likevel var det et klart steg mot konsolidering av RV på en trotskistisk-reformistisk plattform. Dessverre var det bare landsmøtedelegater (ja, tenk!) med tilknytning til Revolusjon som stemte imot forslaget som helhet. Flere AKP'ere hadde også lyst, men de fikk ikke lov!

Et par korte setninger fra det nye programmet antyder hvor det bærer:
"Alle de samfunnene som har kalt seg sosialistiske, utviklet seg etter hvert til samfunn som undertrykte arbeiderklassen og vanlige folk." Er ikke dette en trotskistisk vinkling på den sosialistiske historia, sjøl om "etterhvert" naturligvis er et svært så tøyelig begrep?

Eller: "Innad (i de sosialistiske landa - vår anm.) vokste det fram ideer om det monolittiske partiet for "hele folkets stat", hvor det ikke fantes rom for motsetninger og opposisjon."

Sjøl om denne setningen i seg sjøl er en eneste stor selvmotsigelse, uttrykker den den trotskistiske forestillingsverdenen.
Så kan det jo diskuteres om programmets visjoner om sosialismen som en videreføring av det borgerlige demokratiets institusjoner er uttrykk for trotskisme eller sosialdemokratisme Det får bli en annen diskusjon.


ØGRIM: + I RVs valgkamp, da, eller valgpropaganda?
Igjen, jeg gjentar at jeg finner ikkeno.

SVAR: I valgkampsammenheng har nok den åpne trotskismen vært lite synlig, uten at vi har hørt enhver valgtale. Aslak Sira Myhre har imidlertid tidligere tatt avstand fra den sosialistiske perioden og har f.eks. prestert å sammenlikne det sosialistiske Albania med folkemordets Kambodsja (begge var "groteske regimer").

Når det gjelder trotskister i RV:

+ Gruppa FIN og ei anna lita trotskistisk gruppe har medlemmer i RV, + enkelte eksmedlemmer av IS.
Blant dem er det sikkert folk som gjerne ØNSKER at RV skal utvikle seg, proggrammatisk og politisk, i trotskistisk retning.
Men de har blitt medlemmer på grunnlag av RVs NÅVÆRENDE politiske program og vedtekter. Så lenge de ikke bryter mot det og jobber for RV, mener dere da at vi som hører til det ikke-trotskistiske flertallet skal jobbe for å hive dem ut?

SVAR: Nei, det har da heller aldri våre kamerater gjort i de seks-sju åra de har vært aktive i RV-sammenheng. Det er tvert om en del trotskister som har hvisket i krokene om at marxist-leninistene bør kastes ut av RV.


ØGRIM: Det er faktisk sånn at et flertall av dem, så langt jeg forstår det, gjør godt arbeid i saker der Revolusjon, Tjen Folket, Tron Øgrim og et flertall av RV-medlemmer, faktisk er enige. Jeg kan nevne motstand mot NATO-krigen i 1999. Så lenge arbeid med saker der både dere og jeg vil være enige med dem er hovedsaka, mener dere da at jeg skal jobbe for en splittelse med dem, uansett?

SVAR: Atter nei. Hvis Øgrim husker noen år tilbake, har Revolusjon vært den varmeste forkjemper for RV som en revolusjonær ALLIANSE, bygd opp rundt et minste felles multiplum. Vi har konkret og på flere landsmøter lansert et forslag til miniplattform for RV, som er blitt avvist. I dette ligger at vi har villet åpne RV opp for NKPere, trotskister og andre, faktisk veldig lenge før vi kan huske at Øgrim var på banen i denne sammenhengen.

ØGRIM: Noen hos dere er medlemmer i RV og leser RV-lista. Da vil dere vite at framstøt for å utvikle RV i noe som kan oppfattes som i trotskistisk retning, blir møtt av kraftig kritikk og motstand.

SVAR: Det er veldig bra at Øgrim og andre reiser denne motstanden i RV nå, men vi savnet ham da folk fra bl.a. Revolusjon sloss som hardest mot denne trotskistiske partidreininga fra midten av 90-tallet av. Kanskje hadde dagens RV sett annerledes ut hvis Øgrim og andre hadde slengt seg frampå den gangen?

ØGRIM: Konklusjon: Jeg syns at beskrivelsen av RV som et trotskistisk parti er uriktig, når det gjelder RVs medlemsmasse, program og politikk. Jeg syns den fornærmer det ikke-trotskistiske flertallet i RV og sekterisk overfor dem. Og strir mot ønsker om en kameratslig diskusjon med kommunister som er enige med dere på noen områder, hvis dere virkelig ønsker det.

SVAR: Burde være overflødig.

ØGRIM: 5) Dere beskriver RV som et sosialdemokratisk parti
Dette er en vanskeligere kritikk å møte, ettersom sosialdemokrati er et atskillig mer diffust ideologisk og politisk begrep, nå 104 år etter 1917.
Det er klart dere kan hevde at fx RVs valgtaktikk, evt sider ved RVs politikk på ulike områder - Torstein Dahle og Erling Folkvord i Bergens og Oslos kommunestyrer? - er uttrykk for en politikk dere I PRAKSIS vil regne som sosialdemokratisk.

SVAR: Dette er avsporing. Mange SVere i lokale kommunestyrer gjør sikkert også en utmerket jobb som ikke framstår som sosialdemokratisk.

ØGRIM: Uansett støter dere på det problemet at et stort flertall av RVs medlemmer IKKE oppfatter seg sjøl som sosialdemorkater.
Jeg har stått på gata i Oslo to dager før valget og hørt Aslak Sira Myhre få spørsmål om væpna revolusjon. Og svare noen hundre mennesker, at RV er mot militærkupp av et mindretall og ser revolusjonen som en stor bevegelse av flertallet av arbeidsfolk, men mener at hvis et mindretall av kapitalister ønsker å undertrykke flertallet som ønsker sosialismen med vold, så er det riktig av dette flertallet å kjempe for sosialismen med volkd.

SVAR: Det er jo greit nok, men beviser knapt noe. Det samme sa AP i 1939, og ihvertfall deler av SV på 70-tallet.

ØGRIM: La meg ihvertfall få si at hvis dette er sosialdemokrati i Norge i 2001, så er det i det minste en temmelig revolusjonær og venstreorientert form for sosialdemokrati.

SVAR: Mulig det, kanskje det også på sikt er den farligste formen for sosialdemokrati?

ØGRIM: Hadde det ikke vært fornuftigere og mer kammeratslig å kritisere KONKRETE uttrykk for politikk dere mener er sosialdemokratisk, istedenfor å komme med denne typen svært allmene erklæringer?

SVAR: Her skyter du ballen over mål og langt opp på tribunen, Øgrim. Revolusjon har gjennom flere år, både i RV-sammenheng, i vårt tidsskrift og til og med i egne hefter viet uforholdsmessig stor plass på nettopp en konkret kritikk og gjennomgang av RVs politiske linje og teoretiske posisjoner.

Disse bladene og heftene oversender vi mer enn gjerne, og kan samtidig røpe at også RV sentralt har bestilt et større antall av noen av dem. Vi viser f.eks. til heftet Om folkestyre og proletariatets diktatur, som tar konkret utgangspunkt i RVs teoretiske og politiske utvikling.


ØGRIM: Tillat meg å si at jeg igjen syns kritikken fra dere har sekteriske trekk, og er egna til å fornærme folk som dere ellers må oppfatte som noen som står nær dere.

SVAR: Vi tror ikke at de som står nær oss føler seg det minste fornærmet, fordi de kjenner utmerket til våre prinsippielle holdninger og vår konkrete praksis i forhold til RV.

ØGRIM:
6) Dere beskriver RV som for nær SV.
Dette er en kritikk som åsså diskuteres i RV. Jeg vil ikke avvise den som bare uriktig.

Samtidig vil jeg minne dere om TO viktige forskjeller mellom RV og SV som har vist seg den siste uka:

1 - Holdninga til DNA og Regjeringa
--klipp---

2 - Holdninga til NATO og USA-imperialismen
--klipp---

Jeg er overbevist om at i begge disse sakene finner kammeratene i både Tjen Folket og Revolusjon avgjørende, politiske skiller mellom SV og RV, og fx akkurat nå, tror jeg dere gjerne skulle sett kammerat Aslak og/eller Torstein på tinget for å markere bla. anti-imperialistisk krigsmotstand.

Mitt poeng er at å kritisere RV som for nært SV er ei sak som vi kan diskutere. Men om dere framstiller RV som om det faktisk ikke er avgjørende FORSKJELLER oppfatter jeg som sekterisk og lite lurt, så lenge det faktisk fins saker der dere og RV er svært enige, MOT SV.

SVAR: Alt du sier her var jo presis grunnen til at vi eksplisitt oppfordret folk til IKKE å stemme SV, men heller velge RV (eller eventuelt NKP).

ØGRIM:
7) Diskusjon med kammerater eller ekstern fordømmelse?
Det som slår meg når jeg leser det dere skriver, er at holdningene dere uttrykker er lite lure, hvis dere virkelig ønsker å komme i en posisjon der dere kan nå andre kommunistiske og revolusjonære kammerater med argumenter.

Dere har fx muliget til å delta som medlemmer i RV, uten at det begrenser deres mulighet til å bygge deres egne organisasjoner og drive deres egen propaganda og virksomhet.

SVAR: Hvis dette er mynta på Revolusjon, slår du inn åpne dører. Flere av våre kamerater har drevet med nettopp dette i ei årrekke.

ØGRIM: Da ville dere samtidig ha mulighet for å FREMME kritikken deres av utviklingstrekk i RV dere ikke liker i åpne debatter internt i RV:
+ Mener dere at RV utvikler seg i trotskistisk retning? I så fall hadde det vært interessant for meg - som er MOT at RV skal utvikle seg til et trotskistisk parti - å høre HVA dette gjelder. Kanskje jeg ville være enig med dere. Men det er umulig for meg å ta stilling til en kritikk jeg ikke kjenner og ikke skjønner!

SVAR: Her viser vi igjen til materialet vi har utgitt de siste par åra, samt intervjuer i bl.a. Opprør og tidsskriftet Revolusjon.

+ Mener dere at RV ligger for nær SV? Vel, kanskje det. Men igjen hadde det vært interessant for meg å foreslå åssen, og på hvilke områder, dere foreslår at SV skal markere seg mot SV!

Jeg er klar over at noen av dere fra en av organisasjonene - kanskje fra begge - er med i RV. Problemet er at jeg ser ikke at dere - i eller utafor RV - kommer med sånne konstruktive, konkrete og kammeratslige FORSLAG, som er ALTERNATIVER til det dere sier er RVs utvikling.
Isteden står dere på sida. Og støtter RV, fx i samband med valget - bra!

Men fremmer i andre sammenhenger brei, allmen kritikk, der dere kritiserer alt og alle i RV, uten, så vidt jeg kan se, å prøve å gjøre skiller mellom folk i RV som sier og gjør forskjellige ting politisk, og uten å nytte metoden med å komme med kritiske, konstruktive forslag.

SVAR: Igjen, hvis dette er mynta på Revolusjon, så er det total skivebom. Noe mer konkret enn det vi har levert i form av forslag til miniplattform, motstand mot at PARTI erstatter ALLIANSE osv. har vi ikke klart å registrere i RV-sammenheng. Men det er sjølsagt mulig at vi har oversett noe?

ØGRIM: Det dumme er jo at det er ikke noen i RV som nekter dere dette. Det er dere sjøl, som så langt jeg forstår, nekter DERE SJØL muligheten for å ARGUMENTERE for standpunktene deres TIL RVs medlemmer, og isteden nøyer dere med en svært steril - og etter min mening sekterisk - EKSTERN KRITIKK av RV! Legg merke til at jeg avviser ikke nødvendigvis all kritikken deres.
Jeg er villig til kammeratslig, kritisk diskusjon og dialog - og gjerne samarbeid, hvis vi finner saker vi virkelig er enige om.

Jeg spør dere, ærlig og uten baktanker, hvorfor DERE ikke velger denne muligheten, isteden for å sende ut erklæringer som virker firkanta og sekteriske på mange som dere sjøl må regne som folk som står dere nokså nær?
Jeg er ikke ute etter å overbevise dere om at dere skal forandre politikken deres eller likvidere organisasjonene. Jeg er ute etter å undersøke om det faktisk kan være muligheter for konstruktiv diskusjon og samarbeid, som vi nå ikke utnytter!


med vennlige og kammeratslige hilsener

tron øgrim


SLUTTBEMERKNING: ML-gruppa Revolusjon føler seg ikke, for å si det forsiktig, spesielt truffet av påstanden om at vi skal ha vært gjerdesittere og ikke er villige til konstruktiv diskusjon. Når det gjelder det meste av kritikken du reiser, virker det som om den bygger på gærne forutsetninger eller manglende kunnskap om Revolusjon sitt virke i forhold til RV de siste 6-7 åra. Forklaringa ligger muligens i at vi har enda større problemer enn RV når det gjelder å komme fram i media, "venstresidas dagsavis" inkludert.

Du har RETT på ett punkt: I vår oppsummering av det dårlige valgresultatet til RV burde den grove medieboikotten også ha vært nevnt, til tross for at den korte valgkommentaren ikke var ment som noen grundig analyse av alle sider ved valget.


Konstruktiv hilsen
for ML-gruppa Revolusjon

J. R. Steinholt
Se også:

Åpent brev fra Tron Øgrim
Svar fra Tjen folket

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre