tirsdag 29 november 2022

Svein Egil Borgen (1937–2012)

Svein Borgen er død, 74 år gammel. Svein var aktivt med da den unge ml-bevegelsen skjøt fart sist på 1960-tallet og da det unge AKP (m-l) ble stifta. I denne rørsla, som i stor grad besto av svært unge folk, tilhørte han den noe «eldre» garde. Svein gjorde en stor innsats på mange områder, blant annet som oversetter for Forlaget Oktober. Det var for eksempel han som oversatte Historia til Arbeidets Parti i Albania, en av forlagets tidlige utgivelser.

Svein var en beskjeden mann og foretrakk å spille en tilbaketrukket rolle. Men han gikk likevel på barrikaden når han mente det var nødvendig. Han og andre AKP-ere i Fredrikstad kom tidlig i skarp konflikt med partiledelsen og dens høyredreining og påfølgende vingling. Det hele endte med et ideologisk oppgjør og brudd med AKP (m-l).

Men Svein gikk ikke inn i passiviteten. Han var hele tida en aktiv og engasjert venn av det sosialistiske Albania og var i årevis sentral i vennskapsarbeidet med den sosialistiske folkerepublikken, som han besøkte en rekke ganger. Svein var også i en periode leder av Norsk-Albansk Vennskapsforening.

Som overbevist marxist-leninist var det naturlig at han tok kontakt med spirene til ny kommunistisk organisering som MLF og seinere ML-gruppa Revolusjon representerte. I tretti år var han en viktig ressurs i den marxist-leninistiske gruppa og tidsskriftet Revolusjon. ML-gruppa trakk store veksler på kamerat Sveins store historiekunnskaper og hans solide grep om marxistisk teori. Han var på vakt mot lettvint og fraseaktig «marxisme», og var alltid opptatt av en vitenskapelig tilnærming til teorien og til klassekampen.

Svein skrev en rekke teoretiske artikler for Arbeideren og tidsskriftet Revolusjon, de fleste usignerte eller under pseudonymet E. Askestad. Dessuten oversatte han en lang rekke internasjonale artikler til norsk.

Da hjertet begynte å svikte for noen år siden, ble Svein kraftig redusert. I fjor mistet han sin kjære Astrid. Likevel så det ut til at han var begynt å komme til hektene våren 2012. Budskapet om hans brå død er derfor ekstra smertelig. Våre tanker går til Sveins familie med barnebarn og oldebarn.

Som revolusjonær intellektuell og marxist-leninist hadde Svein ingen tro på overnaturlige fenomener eller noe liv i himmelen. Derimot hadde han tro på at arbeiderklassen, under kommunistisk ledelse og bevisstgjøring, har muligheter til å skape sitt eget «himmelrike» her på jorda. Han så det som sin plikt å bidra etter evne til at den framtida skal rykke nærmere. Ved å følge den samme pliktfølelsen vil vi hedre minnet om Svein Borgen.

Takk for innsatsen, kjære kamerat. Vi fortsetter der du måtte gi slipp.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-