14 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. CC BY Ragne B. Lysaker, Senterpartiet på flickr.Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum. CC BY Ragne B. Lysaker, Senterpartiet på flickr.

Det gamle bondepartiet som nå later som om det er «for folk flest», nærmer seg sperregrensa. Det er ikke det minste rart. 

Valgløftene fra i fjor var skrevet i sand, for ikke å si kumøkk. Senterpartiet hevder at partiet skal være en garantist for sjølråderett og mot å avgi suverenitet til EU. Partiet legger stor vekt på nasjonale interesser og respekt for Grunnloven. Kan vi tro på det når Senterpartiet ofrer sjølråderetten og krenker Grunnloven for å komme USA i møte?

Når det gjelder forsvarspolitikken sier prinsipprogrammet at «Hovedoppgaven til Forsvaret er å trygge norsk territorium, norske suverene rettigheter og demokratiske styringsform.»

Senterpartiet sitter med både forsvarsministeren og justisministeren i koalisjonsregjeringa med Arbeiderpartiet. Begge var de ivrig med på å fremme en baseavtale med USA som er en krenkelse av norske suverene rettigheter og i strid med Grunnloven. Som Høyrestatsråder før dem insisterer de på at avtalen er «lite inngripende», endog at den «ivaretar norsk suverenitet»! Uttrykket «lite inngripende» suverenitetsavståelse forekommer imidlertid ikke i Grunnloven.

I Grunnlovens første paragraf heter det at

«Kongeriket Norge er et fritt, selvstendig, udelelig og uavhendelig rike» og at «den utøvende makt er hos Kongen eller hos Dronningen» (§ 3), dvs. landets regjering.

Det finnes ikke hjemmel i Grunnloven for å avgi suverenitet annet enn til internasjonale sammenslutninger Norge er tilsluttet. Norge er ikke «tilsluttet» USA på annen måte enn at flere norske politiske partier opptrer som om Norge var en amerikansk delstat. Men det er vi altså ikke.

De regelmessige henvisningene til § 26.2 som hjemmelsparagraf for å avgi suverenitet i fredstid er en krenkelse av paragrafens intensjon. § 26 handler om krigssituasjoner eller lignende, der regjeringen får Stortingets fullmakt til å inngå traktater eller fredsavtaler. Det er derfor den kronologisk følger av foregående § 25.

Hva sier så Grl. § 25? Der står følgende:

«Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt. Den må ikke forøkes eller forminskes uten Stortingets samtykke. Den må ikke overlates i fremmede makters tjeneste, og ingen fremmede makters krigsfolk, unntatt hjelpetropper imot fiendtlig overfall, må gis adgang til riket uten Stortingets samtykke.»

Grunnloven er ikke til å misforstå. Flystasjoner og marinebaser er naturligvis en del av rikets land- og sjømakt. Grl. § 25 forbyr å overlate hele eller deler av landets forvar i fremmede makters tjeneste i fredstid. Heldigvis står vi ikke i en situasjon med overhengende fare for fiendtlig overfall på landet.

Senterpartiets påståtte omsorg for den nasjonale suvereniteten og Grunnloven har null troverdighet når partiet med åpne øyne støtter en baseavtale med USA der norsk suverenitet settes til side på «omforente områder».

Kan vi stole på Senterpartiets løfter om å være garantist for at Norge ikke avstår ny suverenitet til EU, når partiet er villig til å gi USA vide fullmakter på norsk territorium?

Svaret er nei. Partiet er i ferd med å skrote egen troverdighet, først gjennom EU-lojalitet som følge av det arrangerte regjeringsekteskapet med Ap, nå gjennom total underkastelse for USA. Skal troverdigheten reddes, kreves det en hurtig kursendring som er «mer enn lite inngripende».

Den kommer neppe, heller ikke når rivningene i og utenfor partiet tvinger det til å bryte regjeringssamarbeidet. Også et tradisjonelt småborgerparti ofrer forsvaret for nasjonen stilt overfor monopolkapitalens krav til «internasjonalt samarbeid».

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre